ஏன் ஜகமே தந்திரம் தியேட்டரில் வெளியாக வேண்டும் என தனுஷ் அவ்வளவு விரும்பினாரென புரிகின்றது. படம் முழுக்கவே விசிலடிச்சான் குஞ்சுகளை மனதில் வைத்து உருவாக்கப்பட்டிருகின்றது. லோக்கல் தாதா லண்டன் போனால் என்கிற சுவரசியமான ஒன்லைன், இலங்கை பிரச்சினை பழிக்கு பழி என எங்கங்கோ இரண்டரை மணி நேரம் சுத்துகின்றது. இடையில் காத்துக்கு எங்க போவேன் என்கிற மாதிரி லாஜிக் லாஜிக் என்று நம் மனம் பதறுகின்றது.

நாட்டின் அமைச்சருக்கே அறிவுரை சொல்லுகின்ற அவருக்கு உதவுகின்ற தாதா லண்டன் தாதா பீட்டர். அவருக்கு எதிராக செயல்படும் ஈழ தமிழ் குழுவான சிவதாஸ் குழுவினரை எப்படி மடக்குவது என்று தெரியவில்லை. எனவே, ஐடி கம்பெனி அப்பரைசல் மீட்டிங்கில் எங்கூர் தாதா சுருளி தான் பெஸ்டு எனச்சொல்லி சம்பள உயர்வு கேட்டுக் ஆளோடே அந்த தாதாவை தேடி கிளம்புகிறார் பீட்டரின் வலதோ இடதோ அல்லது அல்லையோ கை. வந்து சைடு பிஸினசாக பரோட்டாவும் மெயின் பிஸினசாக…

Praveen

Feynmanism | Linuxian | Belongs to Nikon'varse | Bibliophile | Blabber here: https://anchor.fm/praveen-p-a |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store