சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா: ஜகமே தந்திரம் — ஒரு பார்வை

--

--

--

Feynmanism | Linuxian | Belongs to Nikon'varse | Bibliophile | Blabber here: https://anchor.fm/praveen-p-a |

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Praveen

Praveen

Feynmanism | Linuxian | Belongs to Nikon'varse | Bibliophile | Blabber here: https://anchor.fm/praveen-p-a |

More from Medium

What is AlpacaVoid (Alpaca City 2.0)

How I Created a Visualization Micro-Routine During #75Hard

No weigh!

A New Kid On The Automation World — Cypress