அங்கே சூரியன் உதிக்கின்றது…

நான் எப்படி சூரியன் உதிக்கின்றது என்று சொல்கிறேன் -
அது ஒரு நேரத்தில் ஒரு இழையென அவிழ்கின்றது -
பின் தேவலாய கோபுரம் ஊதாநிற கல் போல மிளிர்கின்றது -
இந்த செய்தி அணில்களை போல ஓடுகின்றது -
மலைகள் தங்களின் குல்லாய்களை கழட்டுகின்றன -
கீச்சான்கள் பாடத்தொடங்குகின்றன -
பின் நான் மெதுவாக எனக்குள் சொல்லிக்கொள்கிறேன் -
‘ஆம், அது சூரியனாய் தான் இருக்க வேண்டும்’

ஆனால் அது மறைவதை பற்றி — எனக்கு தெரியாது -
ஊதநிற ஏணி போல தோன்றும் ஒன்றில்
மஞ்சள் நிற பையன்களும் பெண்களும்
அடுத்த பக்கத்தை அடையும் வரை -
தொடர்ந்து ஏறுகின்றனர்
ஒரு சாம்பல் நிற ஆசிரியர் -
பறவைகளை கூட்டுக்கு அனுப்பி -
மெதுவாக மாலைக்கான தடுப்புகளை வைக்கின்றார் -

- எமிலி டிக்கன்ஸன்

Source: https://www.emilydickinsonmuseum.org/ill-tell-you-how-the-sun-rose/

Feynmanism | Linuxian | Belongs to Nikon'varse | Bibliophile

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Praveen

Feynmanism | Linuxian | Belongs to Nikon'varse | Bibliophile